ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. รายละเอียดของรางวัล
  1. รางวัลที่ 1 ทัวร์จาการ์ตา-บาหลี (ผู้เดินทางจะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 - 65 ปีเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และต้องสะดวกเดินทางในวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2561) จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รางวัลละ 80,000 บาท (หรือเทียบเท่า) รวมมูลค่า 480,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย
   1. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด สำหรับ 2 ท่านไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
   2. โรงแรมที่พัก (ร่วมพัก 2 ท่านต่อห้อง)
   3. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง สำหรับ 2 ท่าน
   4. ยานพาหนะตลอดการเดินทาง สำหรับ 2 ท่าน
   5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง
   6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับ 2 ท่าน
   7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว ภายใต้การพิจารณาของผู้สนับสนุนของรางวัล หมายเหตุ ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ทิปไกด์ และคนขับรถ (ผู้โชคดีชำระในวันเดินทาง)
   8. บัตรเข้าชมกีฬาเอเชียนเกมส์ จำนวน 2 ที่นั่ง (ประเภทกีฬาขึ้นอยู่กับกำหนดการแข่งขันของนักกีฬาไทย)
  2. รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,500 บาท จำนวน 201 รางวัล รวมมูลค่า 1,105,500 บาท
 2. กำหนดการจับสลากรายชื่อผู้โชคดีและการประกาศผล
  1. จับสลากผู้โชคดี วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.
  2. ประกาศผลผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง www.facebook.com/CPDream หรือ www.เชียร์ไทยลุ้นเที่ยวลุ้นทอง.com
  3. สถานที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ผู้โชคดีจากแคมเปญนี้ เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนา อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีเพียง 1 รางวัลตลอดรายการ หากพบว่าผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์เหลือเพียง 1 รางวัล แต่หากเป็นกรณีที่รับรางวัลที่มีมูลค่าไม่เท่ากัน คณะกรรมการจะขอสงวนสิทธิ์ ได้รับเพียง 1 รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด
 5. สงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำกัด กลุ่มบริษัททรู บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวของ พนักงาน บริษัทตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยานรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี ้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. เงื่อนไขของรางวัล
  1. รางวัลที่ 1 ทัวร์จาการ์ตา - บาหลี ไม่สามารถโอนสิทธิ์ รับรางวัลการเดินทางได้ และจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   1. อายุระหว่าง 12 - 65 ปี
   2. ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หรือตั้งครรภ์
   3. ต้องสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองในวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2561
   4. ต้องสามารถมาแสดงตัวในงานแถลงข่าวเพื่อรับรางวัลในวัน 24 กรกฎาคม 2561 โดยนำบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทาง (ที่มีอายุเกิน 6 เดือน) ตัวจริงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310) (กรณีมีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน)
   5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอินโดนีเซียได้ จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศอินโดนีเซีย
   6. สำหรับผู้โชคดีหรือที่เป็นผู้ติดตามที่มีอายุ 12 - 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย และมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล
   7. ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
   8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดดำเนินการ ปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันที่เดินทางไป-กลับ ตลอดจนแผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดในแพ็กเกจตามข้อ 1.1 ที่ผู้สนับสนุนของรางวัลและบริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทและผู้สนับสนุนของรางวัลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ
  2. รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2561 (15 วันทำการ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลและจะทำการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน สำหรับในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อรับรางวัลสร้อยคอทองคำได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดีและเซ็นชื่อมอบฉันทะในใบสำเนานั้น เพื่อมอบให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์หรือรางวัลใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 13. ตรวจสอบเงื่อนไขและ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CPDream หรือ www.เชียร์ไทยลุ้นเที่ยวลุ้นทอง.com
เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า ซีพี เฟรชมาร์ท และเชสเตอร์, ทรู, เซเว่น อีเลฟเว่น
 1. ลูกค้า ซีพี เฟรชมาร์ท และเชสเตอร์ : สมาชิก ซีพี เซอร์ไพรส์ มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวบาหลี 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) พร้อมเชียร์กีฬาเอเชียนเกมส์ติดขอบสนามฟรี หรือลุ้นรับสร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,500 บาท จำนวน 67 รางวัล เพียงแจ้งเบอร์โทรศัพท์เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท และเชสเตอร์ หรืออัพโหลดใบเสร็จ ผ่านแอป ซีพี เซอร์ไพรส์ สำหรับการซื้อสินค้าซีพีที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าชั้นนำอื่นๆ ที่ร่วมรายการ จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อใบเสร็จ เพื่อลุ้นรางวัล (ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท บุหรี่ บัตรเติมเงิน และการชำระค่าบริการต่างๆ) / ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 2. ลูกค้า เซเว่น อีเลฟเว่น : มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวบาหลี 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) พร้อมเชียร์กีฬาเอเชียนเกมส์ติดขอบสนามฟรี หรือลุ้นรับสร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,500 บาท จำนวน 67 รางวัล เพียงซื้อสินค้าที่เซเว่น อีเลฟเว่น และชำระเงินด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ผ่าน TrueMoney Wallet Application, 7-Eleven Application หรือ True ID Application) ทุกๆ 1 ใบเสร็จ รับทันที 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัล (ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ นมผงสำหรับเด็กทารก ชาชงสมุนไพร บัตรเติมเงินทุกชนิด บัตรเงินสดทุกชนิด สลิปเติมเงิน 7 Top-up การเติมเงินออนไลน์ การเติมเงินเข้า True Money Wallet Application การเติมเงินเข้าบัตร 7-Card การจองของพรีเมี่ยม การชำระบิลค่าสินค้าและบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ชำระบิลทรูมูฟ ชำระค่าอินเตอร์เน็ต การชำระค่าสินค้าต่างๆ ที่ได้ทำการจองซื้อสินค้าผ่าน 7Catalog) / ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 3. ลูกค้า ทรู : มีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวบาหลีจำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) พร้อมเชียร์กีฬาเอเชียนเกมส์ติดขอบสนามฟรี หรือลุ้นรับสร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,500 บาท จำนวน 67 รางวัล เพียงนำคะแนนสะสม 9 TruePoint แลกรับ 1 สิทธิ์ ผ่านแอปทรูไอดี เพื่อลุ้นรางวัล (สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรูที่ใช้ทรูพอยท์ 9 คะแนน ขึ้นไปซึ่งแลกลุ้นรับสิทธิ์สำเร็จตามเงื่อนไขแคมเปญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี) / ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.
*หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.เชียร์ไทยลุ้นเที่ยวลุ้นทอง.com ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
เลขที่ใบขออนุญาต
254/2561, 257/2561, 258/2561